Zut! On n'a pas cette leçon dans le dialecte . On l'a remplacé par le dialecte Est.

Dictée de phrases

Écrivez (en innu) les phrases que vous entendez

Tapez w pour le caractère ᵘ

Tshitishpishin a tshetshi natutuin, tshui aimitin?

Uemut uin, nitishpishin tshetshi natutatan.

Eshe, apu shukᵘ minupanian, apu tshissenitaman tshekuan etian. Nanitam nui man.

Tshiminukuamun a? Tshitaieshkushinatshe put an.

Tshipa tshi put. Apu mishta-minukuamuian. Nanikutini, nipekupan tepishkati ekue eka tshi nipaian. Ekue aieshkushian kiashikati.

Ekᵘ ma, tshimishta-min a kapi kiashikati? Eukuan etian meshta-miniani kapi nin, apu minukuamuian.

Eshe tapue, nimishta-min kapi, nasht peikunnu tatunakan ishkanitshishikua.

Ekᵘ ashit, tshekuan an miamitunenitamikuin?

Akushun: manitushiss Covid-19, katshishkutamatsheutshuap, nikanishat.

Tshinishtutatin nuitsheuakan, eukuan eshinakushian kie nin. Tshekuan ma tshipa tutenan. Tshika ashuapinan kanapua. Shash tshekat tshika minupanitshe.

Niminuenimun katshi aimitan.

Niminueniten... eka shakuenimu, tshe aimian.

Exercice terminé

Rejouer Choisir un exercice Retour à la liste des leçons

Statistiques