Zut! On n'a pas cette leçon dans le dialecte . On l'a remplacé par le dialecte Est.

Reconnaître les phrases

Écoutez, puis cliquez sur la phrase correspondante

Tshitishpishin a tshetshi natutuin, tshui aimitin?

Uemut uin, nitishpishin tshetshi natutatan.

Eshe, apu shukᵘ minupanian, apu tshissenitaman tshekuan etian. Nanitam nui man.

Tshiminukuamun a? Tshitaieshkushinatshe put an.

Tshipa tshi put. Apu mishta-minukuamuian. Nanikutini, nipekupan tepishkati ekue eka tshi nipaian. Ekue aieshkushian kiashikati.

Eshe tapue, nimishta-min kapi, nasht peikunnu tatunakan ishkanitshishikua.

Ekᵘ ashit, tshekuan an miamitunenitamikuin?

Akushun: manitushiss Covid-19, katshishkutamatsheutshuap, nikanishat.

Niminuenimun katshi aimitan.

Niminueniten... eka shakuenimu, tshe aimian.

Exercice terminé

Rejouer Choisir un exercice Exercice suivant

Statistiques