Zut! On n'a pas cette leçon dans le dialecte . On l'a remplacé par le dialecte Est.

Reconnaître les phrases

Écoutez, puis cliquez sur la phrase correspondante

Tshitishpishin a tshetshi natutuin, tshui aimitin?

Uemut uin, nitishpishin tshetshi natutatan.

Eshe, apu shukᵘ minupanian, apu tshissenitaman tshekuan etian. Nanitam nui man.

Tshiminukuamun a? Tshitaieshkushinatshe put an.

Ekᵘ ma, tshimishta-min a kapi kiashikati? Eukuan etian meshta-miniani kapi nin, apu minukuamuian.

Eshe tapue, nimishta-min kapi, nasht peikunnu tatunakan ishkanitshishikua.

Ekᵘ ashit, tshekuan an miamitunenitamikuin?

Akushun: manitushiss Covid-19, katshishkutamatsheutshuap, nikanishat.

Tshinishtutatin nuitsheuakan, eukuan eshinakushian kie nin. Tshekuan ma tshipa tutenan. Tshika ashuapinan kanapua. Shash tshekat tshika minupanitshe.

Niminuenimun katshi aimitan.

Exercice terminé

Rejouer Choisir un exercice Exercice suivant

Statistiques